Nawożenie siarką

Siarka, obok azotu jest podstawowym, mineralnym składnikiem plonotwórczym. Odpowiednia dostępność S w glebie, warunkuje stopień wykorzystania N. Przy deficycie siarki, zwiększanie dawek azotu jest nieefektywne i nieekonomiczne. Siarka jest także składnikiem wpływającym na cechy jakościowe plonu oraz odporność roślin na choroby

Nawożenie siarką - Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy: tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką, amonowy, stosunek N:S

Z roku na rok spada efektywność wykorzystania azotu z nawozów. Mimo zwiększania jego dawek, produktywność upraw rolniczych nie rośnie proporcjonalnie. Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie N w Polsce jest dostępność siarki w glebie.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce emisja SO2 do atmosfery zmniejszyła się z 1.040.184 t do 179.343 t. A było to bardzo znaczące źródło siarki dla roślin. Poza tym, w strukturze zasiewów znacznie wzrósł udział roślin siarkolubnych: rzepaku i kukurydzy. W związku z tym, siarka stała się pierwiastkiem deficytowym.

Od 60 do 95% siarki w glebie, znajduje się w formach organicznych. Pozostała siarka, to są głównie siarczany, siarczyny, siarkowodór, siarka elementarna i tiosiarczany. W glebach Polski, zawartość siarki w formie siarczanowej (SO42-), zawiera się w przedziale od 2 do 63 mg/kg gleby, natomiast zawartość siarki ogólnej (S) to od 7 do 107 g/kg gleby. Duża część gleb, zwłaszcza gleby lżejsze i średnie, wykazują małą zasobność w siarkę przyswajalną, tj. poniżej 1 g na kg gleby, czyli około 30 kg siarki przyswajalnej na hektarze.

Co ciekawe, cykl siarki w środowisku przypomina cykl azotu, czyli siarka w formach organicznych ulega mineralizacji. Formy mineralne siarki mogą być sorbowane przez kompleks sorpcyjny, wymywane, podlegać uwstecznianiu biologicznemu, może ulatniać się w postaci gazowej. Siarka, w dużych ilościach pobierana jest przez korzenie roślin i staje się elementem ich struktur organicznych. Po obumarciu rośliny, podczas rozkładu resztek organicznych, siarka organiczna, po utlenieniu przechodzi do form mineralnych i koło się zamyka.

Rola siarki w roślinie

Siarka zaliczana jest do grupy podstawowych składników pokarmowych (tak jak azot), warunkujących prawidłowy rozwój wszystkich organizmów żywych. Znaczenie siarki w dla wzrostu i rozwoju roślin związane jest z tym, iż pierwiastek ten utrzymuje w normie procesy fizjologiczne bezpośrednio wpływające na wzrost i rozwój organizmów roślinnych.

Podstawową formą chemiczną, w jakiej siarka jest pobierana przez korzenie roślin jest forma siarczanowa SO4. Siarka w roślinie pełni szereg ważnych ról:

– jest składnikiem aminokwasów cysteiny, cystyny i metioniny, decydujących o jakości białka

– bierze udział w syntezie węglowodanów i tłuszczy, chlorofilu i ligniny

– jest ważnym komponentem glukozynolanów i auksyn,

– uczestniczy w syntezie niektórych witamin (np. B1)

– jest składnikiem ferredoksyny, ważnego białka chloroplastów, biorącego udział w fotosyntezie

– bierze udział w komórkowych reakcjach reakcje redoks, detoksykacji metali ciężkich i ksenobiotyków

– zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe, tzw. „sulphur induced resistance” (SIR), czyli odporność stymulowaną siarką

Oba aminokwasy siarkowe (cysteina i metionina) są prekursorami innych ważnych dla rośliny związków: glutation (GSH), tiamina, biotyna, koenzym A, kwas liponowy, tioredoksyny, fitoaleksyny, alliny, oraz sulfolipidy.

Zapotrzebowanie upraw rolniczych na siarkę

Pamiętając o tym, że średnie zapotrzebowanie na siarkę wynosi 1 kg S na każde 7-15 kg N należy dbać o monitorowanie zawartości S w glebie (koszt analizy to 68,73 zł brutto w OSCh-R).

Zestawienie potrzeb pokarmowych gatunków roślin uprawnych na siarkę (Grzebisz i Przygocka-Cyna, 2003)

Gatunek kg S / t s. m.
Rzepak 20,00
Kukurydza 5,00
Pszenica 4,50
Pszenżyto 4,50
Żyto 4,00
Owies 3,75
Jęczmień 3,75
Siano łąkowe 3,00
Buraki cukrowe 0,80
Ziemniaki 0,50

Pod względem zapotrzebowanie na siarkę można rośliny uprawne podzielić na trzy grupy:

Nawożenie siarką

Przy podejmowaniu decyzji o nawożeniu roślin siarka i ustalaniu dawki i terminu zastosowania nawozu siarkowego należy uwzględnić:

Opcjonalnie należałoby jeszcze wziąć pod uwagę:

Tabela 1. Ocena zawartości siarki w glebie (wg W.Lipińskiego, H.Terelaka i T.Matowickiej-Terelak)

Zawartość S-SO4 w mg/100g gleby
Bardzo niska Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka
do 0,50 0,51-1,00 1,01-1,50 1,51-2,00 powyżej 2,00

Tabela 2. Zalecane dawki siarki (kg S/ha) w zależności od zawartości S-SO4 w glebie (na podstawie instrukcji upowszechnieniowej IUNG 151/2008, wg T. Jadczyszyn, J. Kowalczyk, W.Lipiński)

Uprawa Zawartość siarki w glebie
Bardzo niska Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka
Dawka siarki w kg S/ha *
Zboża 35 30 25
Bobowate 85 80 75 30
Ziemniak 65 50 45 20
Kukurydza 60 50 40 20
Rzepak 75 80 50 25
Burak cukrowy 60 70 40 20

Łąki i pastwiska

70 65 60 30

* przy stosowaniu obornika dawkę siarki można zmniejszyć o 5 kg S na każde 10 ton obornika

Nawozy zawierające siarkę

Najbardziej popularne, doglebowe nawozy mineralne STAŁE zawierające siarkę, w przeliczeniu na formę pierwiastkową (S):

Najbardziej popularne, doglebowe nawozy mineralne PŁYNNE zawierające siarkę, w przeliczeniu na formę pierwiastkową (S):

Kontakt z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie kupić Stercosul, jak go stosować, jak działa, ile kosztuje napisz lub zadzwoń do nas.