STERCOSUL i gnojowica

04-01-2021

Zdecydowanie zalecamy STERCOSUL do stosowania z gnojowicą (od bydła lub trzody chlewnej). Jest to praktyka powszechna w innych krajach europejskich, USA, Kanadzie, gdzie tiosiarczan amonu jest środkiem do zmniejszania strat azotu z gnojowicy, zwiększenia jej efektywności i zmniejszenia jej toksyczności dla roślin i gleb.

STERCOSUL i gnojowica - Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy: tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką, amonowy, stosunek N:S

Zdecydowanie zalecamy stosowanie STERCOSUL do stosowania łącznie z gnojowicą (od bydła lub trzody chlewnej). Jest to praktyka powszechna w innych krajach europejskich, USA, Kanadzie, gdzie tiosiarczan amonu jest środkiem do zmniejszania strat azotu z gnojowicy i zmniejszenia jej toksyczności dla roślin i gleb.

STERCOSUL powinien być zastosowany w dawce od 1 do 3 l/m3 gnojowicy. Większe dawki należy zastosować w przypadku gnojowicy świeżej, nie poddanej składowaniu.

Odmierzoną ilość STERCOSUL należy zastosować do zbiornika z gnojowicą (tuż przed jej wybieraniem) lub bezpośrednio do cysterny wozu asenizacyjnego. STERCOSUL należy dobrze wymieszać z gnojowicą.

Specyficzne właściwości gnojowicy

Gnojowica to płynna, przefermentowana mieszanina odchodów zwierząt gospodarskich i wody z hodowli bezściełowych (na rusztach). Może także zawierać resztki paszy. Największa jest podaż gnojowicy z chowu trzody chlewnej, mniejsza z chowu bydła. Najpopularniejszym sposobem utylizacji gnojowicy jest wykorzystanie jej jako doglebowy, płynny nawóz naturalny.

Gnojowica od trzody chlewnej zawiera sporo składników pokarmowych (w 1 m3) jest ok.3,5 kg N, 1,6 kg P2O5, 2,3 kg K2O). Ponadto, gnojowica zawiera sporo wapnia, magnezu, mikroelementów oraz trochę substancji organicznej (ok. 2,5% w świeżej masie). Stanowi to o jej wysokiej wartości nawozowej. Niestety, gnojowica ma mniejsze i większe wady:

Amoniak jest gazowym związkiem azotu i wodoru, odpowiadającym m.in. za powstawanie efektu cieplarnianego. Globalna emisja amoniaku w świecie szacowana jest na ok. 62 mln ton rocznie a w krajach europejskich na 8 mln ton. Głównym źródłem emisji amoniaku jest rolnictwo (ok. 98%), przy czym za 72% emisji odpowiadają odchody zwierząt gospodarskich. Straty azotu w postaci amoniaku z gnojowicy to także wymierne straty jej wartości nawozowej (podczas przechowywania i aplikacji gnojowicy może ulotnić się w postaci gazowej nawet 35% N).

Ograniczenie emisji amoniaku z gnojowicy

Jednym ze sposobów zmniejszenia strat azotu z gnojowicy jest zastosowanie tiosiarczanu amonu (ATS). W wielu krajach, gdzie w rolnictwie powstają duże ilości gnojowicy bydlęcej czy świńskiej, tiosiarczan amonu jest dodawany rutynowo do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu. W latach 1995-1997, w Austrii, Finlandii, Irlandii, Portugalii, Francji, we Włoszech realizowano bardzo interesujący projekt badawczy mający na celu ocenę możliwości zmniejszenia emisji amoniaku z nawozów mineralnych i gnojowicy przy pomocy tiosiarczanu amonu. Projekt wsparła Unia Europejska kwotą 800.000 EUR (całkowity budżet wynosił 1.861.650 EUR). Projekt nosił nazwę ”Tiosiarczan amonu (ATS) jako przyjazne środowisku narzędzie do zmniejszania emisji azotu” (ARMIS 4270). Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polowych, na różnego rodzaju uprawach i glebach. Bardzo ciekawe są wnioski z badań wykonanych w ramach tego projektu:

W badaniach prowadzonych w Irlandii, uzyskano znaczny wzrostu plonu runi łąkowej, nawożonej gnojowicą z dodatkiem ATS.

W literaturze naukowej jest wiele innych doniesień o pozytywnym wpływie tiosiarczanu amonu (ATS) na spowolnienie hydrolizy mocznika i jego rozkładu do amoniaku. Na przykład Sallad i Sims (University of Delaware USA, 1992) w pracy pt „Evaluation of thiosulfate as a nitrification inhibitor for manures and fertilizers” wykazali, że po 4 tygodniach od aplikacji zmniejszenie aktywności ureazy pod wpływem ATS wynosiło 89%. Oznacza to wymierne ograniczenie emisji amoniaku z gleby i zwiększenie jego dostępności dla roślin.

Korzyści z zastosowania gnojowicy z dodatkiem STERCOSUL